క్రియాశీలక

Edutainment యొక్క డైనమిక్ పరిమాణం స్వాగతం

fasten4D4 met het 4DimensieModel voor TalentOntplooiing

Fasten4 koestert de Hoop

అది పోనిమ్ము డైనమిక్స్ ఒక టాలెంట్ ఓరియంటెడ్ అప్రోచ్ ద్వారా పనిచేస్తుంది, die TalentEducatie samen met Digitale Educatie voor IEDEREEN mogelijk maakt Zodat we het uitroepteken ruilen voor het vraagteken achter de zinnen:

మరియు, అందరికీ విద్య, కాబట్టి ప్రతి ఒక్క చదవడం మరియు వ్రాయడం నేర్చుకున్న!

మరియు, ప్రతి బిడ్డ కోసం విద్య, కాబట్టి ఎల్క్ రకమైన చిన్న వయస్సు నుండి చదవడం నేర్చుకోవడం!

4D44D44D44D44D44D4టాలెంట్ డైనమిక్స్ ప్రింట్4D44D44D44D44D44D4

Onderwijs office microsoft MH900178685

ప్రపంచ డైనమిక్స్

అందరికీ విద్య!

టాలెంటెడ్ లైఫ్

Onderwijs voor iedereen office microsoft MH900227712

4D44D44D44D44D44D4ఎండ్ టాలెంట్ ప్రింట్4D44D44D44D44D44D4

నాణ్యతను కార్మిక Vitale ఒక ఉద్యమం, ఇది లోపల నుండి వచ్చింది. ఈ శక్తి ఒక అనలాగ్ ఉత్పత్తి డైనమిక్ శారీరక లోకి మార్చవచ్చు. టాలెంట్ క్షణం &TalentPrint vormen samen zo´n product dat Talentontplooiing stimuleert

Fasten4 = 4xD = D4.

డి నాలుగు Dimensies 'డైనమిక్, నిశ్చయమైన, డిజిటల్, Deelnemen´ staan in rechtsstreeks verband met TalentOntwikkeling in elke vorm van Edutainment van fasten4. వర్క్ లో, మాస్టర్ క్లాస్, Publicaties en Producten herken je de aandacht 4D4

4D44D44D44D44D44D4టాలెంట్ డైనమిక్స్ ముద్రణా పరిదృశ్యం4D44D44D44D44D44D4

Dynamisch టాలెంట్

Workshop 4D

Office-Microsoft

టాలెంట్ తో పజిల్

Dynamisch en Veelzijdig

సహకారం ద్వారా

Auto van samenwerking Lenrik Sorensen via Lizan van Dijk

Facebook Lenrik-సోరెన్సేన్

4D44D44D44D44D44D4టాలెంట్ డైనమిక్స్ ముద్రణా పరిదృశ్యం4D44D44D44D44D44D4

టాలెంట్ డిప్లామెంట్ చైతన్యం. ఇరవయ్యో శతాబ్దం లిమిట్లెస్ చాలా శతాబ్దం మరియు దూరంగా తరలించడానికి. కూడా చంద్రునిపై వచ్చిన కాబట్టి సంచలనాత్మక. డైనమిక్స్ ఒక అనలాగ్ కలిగి(శారీరకమైన) మరియు డిజిటల్ యానిమేటెడ్ Edutaiment వివరణాత్మక కొలతలు కింద పరిమాణం మరియు కనెక్ట్ వాంఛనీయ పెరిగే టాలెంట్ నిర్ధారిస్తుంది

END