پویا

خوش آمدید به بعد پویا از Edutainment

fasten4D4 met het 4DimensieModel voor TalentOntplooiing

Fasten4 koestert de Hoop

که می تواند استعدادهای درخشان دینامیک رانده رویکرد را از بند باز کردن, die TalentEducatie samen met Digitale Educatie voor IEDEREEN mogelijk maakt Zodat we het uitroepteken ruilen voor het vraagteken achter de zinnen:

و, آموزش برای همه, به طوری که هر کس یادگیری خواندن و نوشتن!

و, آموزش و پرورش برای هر کودک, به طوری که نوع گوزن از سنین پایین یاد بگیرند به عنوان خوانده شده!

4D44D44D44D44D44D4استعدادهای درخشان دینامیک نسخه قابل چاپ4D44D44D44D44D44D4

Onderwijs office microsoft MH900178685

دینامیک جهانی

آموزش برای همه!

زندگی با استعداد

Onderwijs voor iedereen office microsoft MH900227712

4D44D44D44D44D44D4پایان چاپ استعدادهای درخشان4D44D44D44D44D44D4

پویایی جنبش Vitale کار است, که می آید از درون. این نیرو را می توان به یک محصول آنالوگ پویا فیزیکی تبدیل. لحظه استعدادهای درخشان &TalentPrint vormen samen zo´n product dat Talentontplooiing stimuleert

Fasten4 = 4xD = D4.

د چهار 'پویا Dimensies, قطعی, دیجیتال, Deelnemen´ staan in rechtsstreeks verband met TalentOntwikkeling in elke vorm van Edutainment van fasten4. در کارگاه, کلاس های کارشناسی ارشد, Publicaties en Producten herken je de aandacht 4D4

4D44D44D44D44D44D4استعدادهای درخشان دینامیک پیش نمایش چاپ4D44D44D44D44D44D4

استعداد پویا

Workshop 4D

دفتر مایکروسافت

پازل با استعدادهای درخشان

Dynamisch en Veelzijdig

با همکاری

Auto van samenwerking Lenrik Sorensen via Lizan van Dijk

فیس بوک Lenrik-سورنسن

4D44D44D44D44D44D4استعدادهای درخشان دینامیک پیش نمایش چاپ4D44D44D44D44D44D4

دینامیک از استقرار استعدادهای درخشان. قرن بیستم قرن از زیادی بی حد و حصر بود و حرکت به دور. بنابراین پیشگامانه است که حتی در ماه آمد. دینامیک را تشکیل آنالوگ(فیزیکی) و بعد متحرک دیجیتالی تحت ابعاد Edutaiment دقیق و اتصال تضمین استعداد پرورش بهینه

END