టాలెంట్ క్షణం

దూరంగా ఉండేవారిని పిలుచుటకు వాడే ఓ శబ్ధ విశేషము, Bijzonder Talent .. మీరు పట్టు ఉందా?

Met fasten4 komt een WAUWWMoment Zooo Mooiii Door

 • టాలెంట్ మూమెంట్స్ అందరూ ప్రతిదీ మీరు కుడి ఫీలింగ్ దీనిలో ఒక సందర్భంగా గుర్తిస్తారు, మీరు ఏదో అనుభూతి ఎందుకంటే, డాట్ bij jou specifiek గత
 • ఒక రక్షణ లేని క్షణం లో మీరు అంతర్దృష్టి పొందండి:ఇది పనిచేస్తుంది, కాబట్టి ఇది తప్పనిసరిగా ఆ fasten4 ఒక టాలెంట్ క్షణం
 • మీ స్వంత ప్రతిభ కోణాలు యొక్క క్లిష్టమైన ఒక క్షణం లో అంగీకరిస్తున్నారు, మరియు మెదడు, సంపూర్ణ పరిస్థితులలో మరియు పరిస్థితికి
 • మీరు ఒక అప్పుడప్పుడు కారులో లేకుండా ఏమి ఆ క్షణం నుండి
 • Je gevoel en verstand zijn heerlijk in balans
 • అటువంటి ప్రతిభ క్షణం మీరు ఒక టాలెంట్ Print సృష్టించవచ్చు
 • ఈ విధంగా పని .................................:.................................
 • Je krijgt een presentatieopdracht om in het zeer kort భవిష్యత్తు కోసం మీ అంతిమ ప్రణాళిక చెప్పడం: ఒక ఎలివేటర్ పిచ్
 • Met de opdracht in je achterhoofd loop je dan doorgaans een deel van de week, మీరు డారెన్, met vele vragen en wisselende plannen in je hoofd.

Vraagteken en Uitroepteken

Er crossen voorbeeldzinnen door mijn hoofd

het lijkt wel of ik opgesloten zit in de liftopdracht

Businessman Wrapped in Caution Tape 2002

Businessman Wrapped in Caution Tape 2002

 • అకస్మాత్తుగా, సమయం వచ్చినప్పుడు, besef je dat je gewoon aan de slag moet
 • మీరు త్వరగా దృష్టి మరియు ఏమి చేయవచ్చు
 • మీరు ఉప్పొంగే మరియు సంతోషంగా అనుభూతి
 • Je raakt in een flow en floeps rolt jouw presentatie uit je brein
 • . ప్రింట్ టాలెంట్ మీరు వంటి తయారు

ΧΧΧΧΧX TalentPrint van TalentMoment ΧΧΧΧΧΧ

10-10-2012
సంస్థ టాలెంట్

TalentPrint ElevatorPitch

Elevatorpitch

మీరు ఏమి సే

నేను నొక్కండి

TalentPrint ElevatorPitchInfo

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

వర్క్షాప్ లేదా మాస్టర్ క్లాస్? సంప్రదించండి: Lisan కట్టు, అటువంటి 0650521555, lisan@fasten.nl

END