Θέση 4 Ή & Θείτσα

Ή&Θείτσα

fasten4 geeft elk half kwartaal een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen van het Talentenonderzoek. Σχόλια από τους αναγνώστες site που συμβάλλουν στη θετική εξέλιξη της έρευνας στο ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύθηκε

Ταλέντα από την συγκάλυψη Nieuwsbrief Doofpot foto (8)Nieuwsbrief volgt de Kroonkraanvogel Kroontje de ontwikkelingen het onderzoek van fasten4 en doet verslag van de reizen die de Kroonkraanvogel maakt, μαζί με τα δύο στοιχεία Όρη&Θείτσα. De Doofpot is hun huis en van daaruit reizen zij mee met het promotieonderzoek en naar de activiteiten die fasten4 ontplooit.